Obiectivele proiectului

Obiectivul general

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din Municipiul Câmpina, cu acent pe populația aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Servicii integrate de ocupare pentru persoanele din zonele dezavantajate și marginalizate aflate în căutarea unui loc de muncă, în acord cu dinamica economică și a pieței muncii locală din Municipiul Câmpina și Sprijinirea mobilității forței de muncă , promovarea sustenabilitatii și calității locurilor de muncă (prin crearea a 125 locuri de muncă)

Investiția în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învatare pe tot parcursul vieții (prin cursurile de formare profesionala pentru 180 de persoane, evaluarea și certificarea competențelor profesionale pentru 70 de persoane, prin sesiunile de mediere a muncii pentru 250 de persoane și prin sesiunile de orientare și consiliere pentru 500 de persoane)

Creșterea gradului de conștientizare a actorilor sociali relevanți în legătură cu importanta egalității de șanse, nediscriminarea și incluziunea sociala, prin organizarea de conferințe, campanii, caravane (pentru și tabere școlare, având că scop implicarea activă a comunității câmpinene în combaterea discriminării și excluziunii sociale

Sprijinirea întreprinderilor sociale de inserție, a cooperativelor și a ocupării pe cont propriu a persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială din municipiul Câmpina, prin organizarea de programe de formare profesionala în domeniul antreprenoriatului social pentru 60 de persoane, și organizarea unui concurs de planuri de afaceri.

Asigurarea accesului la învățământul minim obligatoriu pentru toți copiii, tinerii și adulții din Municipiul Câmpina care se află în risc de abandon școlar sau au părăsit timpuriu școala, incluzând măsuri de sprijin material și pedagogic pentru prevenirea abandonului sau reabandonului școlar, prin dezvoltarea a 3 programe de tipul Școală după școală pentru copiii din Municipiul Câmpina, pentru un număr de 180 de copii și dezvoltarea unui program de tipul „A doua șansă” în Municipiul Câmpina pentru un număr de 60 de adulți.

Asigurarea accesului la servicii integrate multidisciplinare socio-medicale, a copiilor, tinerilor și adulților din Municipiul Câmpina, în special a celor din zonele urbane marginalizate, aflați în risc de sărăcie și excluziune socială. Un accent special vă fi pus pe asigurarea accesului la aceste servicii pentru persoanele vârstnice, copii, tineri, victime ale violenței domestice, traficului de persoane sau exploatării sexuale, lucrători sexuali, mame minore sau foarte tinere.